HUISREGELS

BURO PINKPOP – CONCERTEN & EVENEMENTEN OP LOCATIE

Toepasselijkheid

 1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in de locatie van het concert en/of evenement (hierna te noemen de locatie).

Algemeen

 1. Volg altijd de aanwijzingen op van de door Buro Pinkpop aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist Buro Pinkpop of de door Buro Pinkpop aangewezen personen.

Toegang tot de concert locatie

 1. Toegang tot de locatie is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door Buro Pinkpop afgegeven autorisatie. De door Buro Pinkpop afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar. Op verlangen van de door Buro Pinkpop aangewezen personen dient een ieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of andere autorisatie te beschikken.
 2. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van de locatie dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.
 3. Bezoekers die tijdens het evenement de locatie verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot de locatie.
 4. Een ieder die zich in de locatie bevindt, moet zich kunnen legitimeren.
 5. Voor het zelfstandig bezoeken van concerten en evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert Buro Pinkpop een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Bij nachtevenementen hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang.
 6. De door Buro Pinkpop aangewezen personen hebben het recht om een ieder die toegang wenst tot, of zich in de locatie bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen en wettelijk verboden voorwerpen worden niet in bewaring genomen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV binnen de locatie gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen de locatie wanneer daartoe aanleiding is. Binnen Buro Pinkpop verstaan we onder visiteren en POV: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.
 7. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: Drank (m.u.v. water in plastic flessen van max. 0,5l zonder dop), overige vloeistoffen, eten, drugs, geestverruimende middelen (waaronder o.a. lachgaspatronen), navullingen voor e-sigaretten, voetbalshirts en clubkleuren (motorclubs etc), provocerende of gezicht bedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een maximaal formaat van A4 is wel toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken dikker dan 2cm en langer dan 1.5 meter, paraplu’s/parasols, grote tassen en rugzakken (handtassen met een formaat van maximaal A4 en circa 10 cm dik zijn wel toegestaan) selfie-sticks, professionele camera’s, film-, geluids-, go pro toestellen en andere beeldopnameapparatuur. Wapens, kettingen of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren. Glow sticks, ‘fairy lights’(lichtsnoer op batterijen), laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, gaspatronen, vuurwerk. (Huis)dieren, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), skates, fietsen, steps, skateboard, naalden, bellenblaas, spuitbussen (m.u.v. deo’s en parfum), onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones) en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van Buro Pinkpop en de door Buro Pinkpop aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.
 8. Buro Pinkpop behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot de locatie te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

In de locatie

 1. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren in en rond de locatie. Voorts is het bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcohol te verstrekken. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan tabak te kopen. Door Buro Pinkpop aangewezen personen zien toe op de naleving van het voorgaande, waarbij zij bezoekers kunnen verzoeken om een ID-bewijs of een door Buro Pinkpop en/of locatie uitgegeven (18+) polsbandje te tonen. Bij overtreding van voornoemd verbod kan de bezoeker de toegang tot de locatie worden ontzegd.
 2. Het is verboden in de locatie te roken, met uitzondering van de daarvoor aangewezen ruimtes.
 3. Het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs is verboden.
 4. Het is verboden in staat van dronkenschap de locatie te betreden of in de locatie aanwezig te zijn.
 5. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.
 6. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde (club)kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de directie een verstoring van de orde (kan) opleveren.
 7. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts toegestaan wanneer Buro Pinkpop hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van de locatie is niet toegestaan.
 8. Het te koop aanbieden van – en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, merchandise en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame uitingen in de locatie en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de Buro Pinkpop.
 9. Buro Pinkpop en de eigenaar van de locatie (na toestemming van Buro Pinkpop) zijn gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken. Buro Pinkpop is gerechtigd om deze opnamen voor haar eigen (promotie) doeleinden te gebruiken.
 10. Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.

Calamiteiten

 1. Een ieder die zich in de locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.
 2. Buro Pinkpop is gerechtigd om de locatie te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

Geen schadevergoeding

 1. Het bezoeken van concert en/of evenement op de locatie geschiedt geheel op eigen risico. Buro Pinkpop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

Ontzegging toegang, verwijdering en boete

 1. De door Buro Pinkpop aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan het huisreglement houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit de locatie te verwijderen. Deze personen zijn bovendien aan Buro Pinkpop een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-, onverminderd het recht van Buro Pinkpop op schadevergoeding. Daarnaast kan aan deze personen een toegangsverbod worden opgelegd.
 2. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door Buro Pinkpop aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Persoonsgegevens

 1. Buro Pinkpop verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wijziging

 1. Buro Pinkpop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van Buro Pinkpop te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Update 2017